PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Důležité dokumenty

  • pdf Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
    Tento zákon vymezuje obsah základních registrů (ZR), informačního systému základních registrů (ISZR) a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem a dále zákon zřizuje Správu základních registrů (SZR).
  • pdf Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších předpisů
    Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy.
  • pdf Manuál pro obce verze 1.05
    Manuál pro obce k využívání údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel (pro účely samospráv). Nahrazuje dřívější praxi poskytování tzv. změnových sestav obecními úřady s rozšířenou působností obcím I. a II. typu.
  • pdf Příručka pro obce verze 2.0
    Příručka pro obce poskytuje orgánům veřejné moci (OVM) jednoduchý a srozumitelný návod, jak mají postupovat při připojování svého AIS k ZR a další základní informace, které se týkají fungování ZR.
  • pdf Podmínky pro připojení AIS do ISZR
    Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený přehled informací, které jsou potřebné pro implementaci připojení AIS k ZR prostřednictvím ISZR, jak je uvedeno v § 5 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
  • pdf Provozní řád ISZR
    Provozní řád ISZR upravuje především vztahy mezi jeho subjekty a dále vymezuje základní pravidla provozního řádu vnějšího rozhraní ISZR.
  • pdf Uživatelská příručka pro CA Service Desk Managera SZR
    Tento dokument popisuje práci uživatele v systému CA Service Desk Manager (SDM), který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém uživateli umožňuje zadávat požadavky, sledovat jejich řešení, komunikovat s týmem podpory a získávat informace o všech důležitých provozních stavech poskytovaných služeb.
  • pdf Příručka řešitele pro CA Service Desk Managera SZR
    Tento dokument popisuje práci řešitele v systému CA SDM, který slouží jako technologická podpora jednotného kontaktního místa pro uživatele služeb SZR a týmu podpory dodavatele služeb. Systém řešiteli umožňuje přebírat požadavky od uživatelů, evidovat aktivity spojené s jejich řešením, komunikovat s uživateli a poskytovat jim informace o všech důležitých provozních stavech dodávaných služeb.
  • pdf Katalog eGON služeb verze 8.10
    Účelem tohoto dokumentu je poskytnout implementátorům AIS základní a ucelený aktuální přehled služeb, které jsou poskytovány na eGON rozhraní ISZR.
  • pdf Popis hlaviček eGON služeb
    Dokument obsahuje návod na vyplnění parametrů v hlavičkách volání webových eGON služeb.
  • pdf Chybová hlášení
    Tento dokument sumarizuje a popisuje aplikační a systémové chyby, které vrací ISZR v hlavičce odpovědi a v aplikační části odpovědi na volání eGON služby, jestliže se při jejím zpracování vyskytla nějaká chyba.